697 767 836 691 700 770
mail

Polityka prywatności

COOKIES

Wszystkie strony serwisu wykorzystują pliki COOKIES, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron serwisu i innych operacji wykonywanych w serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego serwisu. Żaden plik Cookies zapisany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Wyrażam zgodę na:

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem moich danych jest Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-473) przy ul. Popularnej 19/lok. 2, jak również o celach przetwarzania moich danych (tj. o celach wymienionych powyżej), przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, przeglądania, dobrowolności podania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie wysyłając korespondencję na adres wyżej wskazanej siedziby Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-473) przy ul. Popularnej 19/lok. 2

Informacje zawarte w serwisie www.lokatybudowlane.pl oraz www.chlodnaapartments.pl są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Przedstawione w serwisie wizualizacje budynku mają charakter poglądowy.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie www.lokatybudowlane.pl oraz www.chlodnaapartments.pl korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.

Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie będą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę Polityki Prywatności, iż Właściciel Serwisu nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

POUFNOŚĆ DANYCH

Firma Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. zobowiązuje się zapewnić bezpieczną stronę internetową oraz chronić prywatność osób ją odwiedzających.

Zgodnie z polityką naszej firmy, dane które decydują się Państwo nam przekazać, nie zostaną sprzedane, udostępnione ani w żaden inny sposób ujawnione osobom trzecim i zostaną wykorzystane jedynie w celu, w jakim zostały nam podane.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

Przed przejściem do kolejnej strony należy przeczytać niniejszą informacje. Zawiera ona istotne noty prawne i regulacyjne dotyczące informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Dane zawarte na niniejszej stronie internetowej są publikowane przez firmę Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. i mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty, zaproszenia ani propozycji zawarcia jakiegokolwiek kontraktu/umowy ani też oferty, zaproszenia, pozyskania ani propozycji złożenia oferty zakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości.

Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy ani przeoczenia.

Dokładność zawartych na stronie opisów, wymiarów, stanu technicznego, wymaganych zezwoleń na użytkowanie i zasiedlenie oraz innych informacji nie jest gwarantowana. Podane informacje mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią stwierdzenia faktu ani wiążącego oświadczenia. Przyszli nabywcy lub najemcy powinni we własnym zakresie sprawdzić ich dokładność. Pracownicy ani przedstawiciele firmy Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. nie mają prawa do składania jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji, ani też zawierania jakichkolwiek umów dotyczących nieruchomości. Przedstawione wizualizacje oraz materiały mają charakter wyłącznie poglądowy. Wygląd budynku oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji. Zmianie mogą ulec metraże poszczególnych pomieszczeń. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynku.

Użytkownicy nie mają prawa kopiować żadnych materiałów z niniejszej strony internetowej, bez uzyskania uprzedniej zgody na piśmie. Niniejsza strona stanowi własność i podlega kontroli firmy Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. O ile nie określono inaczej, wszystkie informacje na stronie (tekstowe, graficzne wizerunkowe, oraz koncepcja i projekt strony) są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi, a firma Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. jest ich właścicielem, lub posiada pozwolenie na ich publikację.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów. Na niniejszej stronie mogą znajdować się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, na których mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Firma Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani politykę prywatności tych stron.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, których nie można uznać za wyczerpujące, zostały zebrane przez firmę Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. w oparciu o źródła informacji uznane za wiarygodne.

Firma Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. (ani żaden z jej członków, pracowników) nie składa oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności lub kompletności informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej. W szczególności nie składa się oświadczeń ani gwarancji w stosunku do zasadności jakichkolwiek przyszłych prognoz, zarządzania, wartości szacunkowych, perspektyw ani dochodów.

Żadne informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za porady finansowe, inwestycyjne ani też nie stanowią profesjonalnych porad w żadnym innym zakresie. Sposób i wysokość opodatkowania zależy od indywidualnej sytuacji finansowej inwestora oraz od jego kraju zamieszkania. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z niezależnym doradcą podatkowym.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

  1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
  2. Lokaty Budowlane Chłodna Sp.z o.o. zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu: MSInternetExplorer od 5.0, Firefox od 1.0.

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.